AKO VYBAVIŤ..

Kontakt

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Bolešov
Bolešov 278

tel.: 0915 305 547

 

Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých je sviatosťou uzdravujúcou a posilňujúcou telo i dušu.

Na prijatie tejto sviatosti pre seba a svojich príbuzných myslite hneď pri každej vážnejšej chorobe (nemusí ísť o smrteľnú chorobu, aby sviatosť bolo možné vyslúžiť).

Sviatosť pomazania chorých vyslúžime na požiadanie po sv. omši ak chorého doveziete, alebo ak príde sám.

Samozrejme k chorému prídeme aj domov keď nám to nahlásite osobne na farskom úrade, alebo cez email: bolesov@fara.sk, či telefonicky: 0915 305 547

Najistejšie je umožniť svojim starým a chorým blízkym prijímať sviatosti pravidelne v prvopiatkový týždeň, alebo aspoň na sviatky Veľkej Noci, či Vianoc. Je to najväčší dar, ktorý môžeme dať našim chorým blízkym a zároveň im pomôcť pripraviť sa na život večný.

 

Manželstvo

Túžbu prijať sviatostné manželstvo treba na farskom úrade ohlásiť aspoň tri mesiace pred mieneným termínom.

Žiadať od cirkvi túto sviatosť môžu len kresťania katolíci (muž a žena), kresťan katolík, ktorý si berie nepokrsteného, alebo inoverca (miešané manželstvá sa neodporúčajú, no po dôkladnom poučení to môže biskup dovoliť) žiada len o uzatvorenie manželstva pred tvárou cirkvi.

Počas prípravy je potrebné doniesť krstné listy (ak sú snúbenci krstení v inej farnosti) a absolvovať niekoľko náuk. Po dohode s kňazom treba absolvovať dve náuky, úvodnú a záverečnú. Hlavnú časť náuk treba absolvovať formou víkendového (nepobytového) kurzu, na ktorý sa dá prihlásiť prostredníctvom elektronického formuláru na stránke www.domanzelstva.sk 

Vždy si treba vybaviť na matrike obce (matrika Bolešov) kde sobáš prebehne štátnu zápisnicu, bez nej nie sme oprávnení sobášiť (k nej je potrebný občiansky preukaz a rodný list oboch snúbencov).

 

Krst

Sviatosťou krstu sa stávame božími deťmi a stávame sa členmi Katolíckej cirkvi.

Ak nie ste farníkmi našej farnosti (nebývate na území farnosti), nemôžete bez povolenia vášho farára žiadať o krst dieťaťa (len v nebezpečenstve smrti).

O sviatosť krstu dieťaťa musí požiadať rodič osobne, nie babka, tetka či iní príbuzní.

Treba absolvovať jednu krstnú náuku, na ktorej sa musia zúčastniť rodičia aj krstný(í) rodič(ia).

Krstným rodičom môže byť len ten, kto má všetky iniciačné sviatosti (krst, prijímanie a birmovku) a ak žije v manželstve, musí to byť sviatostné manželstvo, alebo uzatvorené pred tvárou cirkvi.

Čas krstnej náuky treba dohodnúť s kňazom. Náuka býva v kostole.

Sviatosť krstu sa vysluhuje v sobotu po krstnej náuke, alebo nasledujúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 vo farskom kostole.

Ku krstu je potrebné zabezpečiť krstnú košieľku a sviecu.

 

Pohreb

Čas pohrebu treba dohodnúť s nami na fare pričom treba dodržať zákonnú lehotu na pochovanie, čo je 24 hodín od času úmrtia, ktoré určil lekár.

Už pri nahlásení by ste mali mať doklad o obhliadke zomrelého potvrdený lekárom a matrikou obce v ktorej bolo úmrtie nahlásené (bez neho podľa zákona nemôžeme pohreb vykonať).

Ak vybavujete všetko cez pohrebnú službu, potom doklad o obhliadke zomrelého môžete doniesť aj dodatočne a aj čas pohrebu stačí dohodnúť cez pohrebnú službu.

Pohrebné obrady sa vykonávajú v domoch smútku (tie nie sú prispôsobené na slávenie sv. omší), ktoré sú na cintorínoch jednotlivých obcí.

Ak má rodina záujem o sv. omšu za zomrelého, treba sa dohodnúť s kňazom na presnom mieste sv. omše, dni a hodine a na pristúpení k sviatosti zmierenia. Najčastejšie býva niektorá farská sv. Omša v nasledujúcom týždni obetovaná za zomrelého, ako pohrebná sv. omša.

Samozrejme sv. omša môže byť odslúžená v ten istý deň (spojená s obradom rozlúčky), v takom prípade je najskôr sv. omša a hodinu nato rozlúčka na cintoríne. (napr. 14.00 omša kostol, 15.00 rozlúčka cintorín)